Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 180

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 181

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 182

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 183

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 184

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 185

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 186

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 187

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 188

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 189

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 190

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 191

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 192

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 193

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 180

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 181

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 182

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 183

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 184

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 185

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 186

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 187

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 188

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 189

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 190

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 191

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 192

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 193

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 180

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 181

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 182

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 183

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 184

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 185

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 186

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 187

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 188

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 189

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 190

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 191

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 192

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kitty/domains/gukr.com/public_html/mainfile.php on line 193
Сходознавець і славіст.
№ 11(68):

Сходознавець і славіст

Історія і культура

Наукова спадщина Агатангела Кримського ще потребує глибокого й ретельного вивчення

Серед учених початку ХХ ст. надзвичайно яскравою особистiстю є сходознавець i славiст Агатангел Кримський.
Агатангел Кримський


Людина феноменальної пам’ятi, глибоких знань i тонкої iнтуїцiї, на запитання «якими мовами володiєте?» він зазвичай жартома відповідав, що легше перелiчити тi, котрими не володiє (за найскромнішими оцінками, він знав понад п’ятдесят мов).

Кримський стояв бiля витокiв української сходознавчої школи, практично знищеної в роки сталiнських репресiй. Напружену працю вченого, педагога й адмiнiстратора вiн поєднував iз лiтературною творчiстю, бувши самобутнім поетом і прозаїком.

Агатангел Юхимович Кримський народився 3 сiчня 1871 р. в Новограді-Волинському в родинi переселенцiв тюркського походження з Криму. Його батько викладав у мiсцевiй гiмназiї iсторiю i географiю. Незабаром пiсля народження Агатангела родина переїхала до Звенигородки на пiвднi Київської губернiї (нинi – Черкащина), де хлопчик опинився в атмосферi української глибинки, яка на все життя стала йому рiдною.

Пiсля закiнчення Острозької прогiмназiї його влаштували до Другої київської гiмназiї, з якої вiн перейшов у Колегiю Павла Галагана, де провчився чотири роки, й у 1889-му закiнчив її на вiдмiнно. Цей приватний навчальний заклад, заснований вiдомим українським меценатом Г. Галаганом у пам’ять про померлого в юнi роки сина, був гiмназiєю-пансiоном iз прекрасною бiблiотекою, природничо-науковим музеєм i навiть власною лiкарнею.

На вiдмiну вiд державних гiмназiй, у колегiї викладали й українознавчi дисциплiни. В рiзнi роки там працювало багато не-ординарних особистостей: видатний фiлолог П. Житецький, знаменитий росiйський поет, лiтературний критик i перекладач I. Анненський, майбутнi академiки живопису М. Пимоненко й О. Мурашко. Рiвень ви-кладання тут був надзвичайно високим, з орiєнтацією, насамперед, на опанування гуманiтарних наук i мов.

У роки навчання в Колегiї Павла Галагана у Кримського – багато в чому пiд впливом П. Житецького – сформувався стiйкий про-фесiйний iнтерес до української фiлологiї, славістики й мовознавства. Унiкально здiбний, Агатангел легко засвоїв основнi древнi й новi мови. Тоді ж вiн близько зiйшовся з I. Франком, який часто зупинявся в колегiї, буваючи в Києві. Їхні дружба й листування тривали до смертi Iвана Яковича. Органiчно вписавшись у коло української iнтелiгенцiї, Кримський змолоду посів у ньому гiдне мiсце.

В останнiх класах колегiї він цiлком захопився мовами й культурами схiдних, насамперед мусульманських, народiв. Та в Києвi у тi роки орiєнталiстика не розвивалася, й вiн, одержавши атестат про середню освiту, вирушив до Москви, у Лазаревський iнститут схiдних мов. Одержавши достатню фiлологiчну пiдготовку в галузi орiєнталiстики, Кримський 1892 р. вступає на iсторико-фiлологiчний факультет Московського унiвер-ситету, продовжує спецiалiзува-тися в галузі iсторiї лiтератури й культури мусульманських народiв. Опинившись далеко вiд України, вiн сильно тужив за Батькiвщиною. Тодi ж почав писати вiршi українською мовою і невеликi прозаїчнi твори, невдовзі опублiкованi в збiрці «Повiстi й ескiзи з українського життя» (1895).

Пiсля закiнчення Московського унiверситету (1896) Агатангела направили на стажування до Сирiї та Лiвану. Оселившись у Бейрутi, вiн безперервно їздить мiстами Близького Сходу, з ентузiазмом вивчає стародавнi рукописи, вдосконалюється в живiй арабськiй мовi, осягаючи тонкощi її численних дiалектiв. Пише праці рiзними мовами й публiкує їх у мiсцевих наукових журналах.

У 1901 р. молодий учений видає принципово нову для української поезiї лiричну збiрку вiршiв «Пальмове гiлля», навiяну екзотикою Близького Сходу.

Повернувшись iз Близького Сходу, Кримський у 1898 р. стає приват-доцентом, а в 1900-му – професором Московського унi-верситету. Одночасно вiн викладає в Лазаревському iнститутi, де з 1901-го очолює кафедру арабської лiнгвiстики, будучи професором арабської лiтератури та iсторiї мусульманського Сходу. Його увага дедалі бiльше зосереджується на сходознавчих дослiдженнях у галузi лiтератури та її розумiнні в загальному духовному контекстi мусульманського свiту та доiсламського Iрану. У Москвi виходять його «Iсторiя мусульманства» у трьох частинах (1904-1912), двотомна «Iсторiя Туреччини та її лiтератури» (1910-1912), «Iсторiя арабiв i арабської лiте-ратури, свiтської i духовної» у трьох частинах (1911-1913), «Iс-торiя Персiї, її лiтератури i дервiш-ської теософiї» (1903-1915). У Львовi друкуються «Мусульманство i його будучнiсть» (1904), а також переклади з «Шахнаме» (1896).

У цi ж роки, пiдтримуючи тiснi контакти з нацiональними науковими колами Києва i Львова, Крим-ський публiкує серiю праць із давньоруського й українського мовознавства. У цих роботах учений із погляду фiлологiї обґрунтовує те, що в iсторичному ракурсi доводив М. Грушевський, – безпе-рервнiсть i наступнiсть розвитку слов’янського населення України за середньовіччя i Нового часу. На великому мовному матерiалi Кримський довiв глибоку вко-рiненість основних особливостей української мови в дiалектному середовищi пiвденних земель Київської Русi.

На початку ХХ ст. він уже мав високий науковий авторитет сходознавця i славiста. Багато праць ученого перекладаються основними європейськими мовами. Його запрошують у редакцiю Енциклопедичного словника Брокгауза і Ефрона вести рубрики арабiстики, iранiстики й тюркологiї.

Лютий 1917 р. застав Агатангела Юхимовича в Москвi, де вiн обiймав посаду професора й секретаря професорської ради Лазаревського iнституту схiдних мов (що незабаром став базою для формування Iнституту сходознавства АН СРСР i нинiшньої Росiйської академiї наук). Кримський вiтав демократичнi змiни, однак невдовзі вiдчув їх непевнiсть. Його дедалі дужче тягло до рiдного Києва, де було багато друзiв i колег, провiдних українських учених i громадсько-культурних дiячiв, якi разом iз лiде-рами соцiалiстичних партiй увiйшли до Центральної Ради, очолюваної Михайлом Грушевським.

Як тiльки на початку листопада 1917 р. в Москвi затихли вуличнi бої i влада перейшла до рук бiльшовикiв, Кримський як керiвник Лазаревського iнституту мусив проявляти максимум дипломатичних здiбностей, щоб довести лояльнiсть установи до нової влади. Але, не маючи особливих симпатiй до «партiї нового типу», вiн за першої ж нагоди навеснi 1918 року виїхав до Києва, звiльненого вiд бiльшовикiв нiмцями, якi пiдтримали Центральну Раду.

У квiтнi 1918-го влада в Українi переходить до гетьмана Павла Скоропадського. Питаннями освiти, науки й культури в гетьманському кабiнетi займався iсторик М. Василенко, з яким Кримський був близько знайомий. Користуючись повною пiд-тримкою гетьмана, вони розгорнули велику роботу з органiзацiї в Києвi Української академiї наук.

14 листопада 1918 р. була заснована Українська академiя наук. Володимир Вернадський був обраний її президентом, а Агатангел Кримський – «незмiнним секретарем». Обидва вони стали першими дiйсними членами й акаде-мiками УАН (згодом – ВУАН).

За умов громадянської вiйни й перипетiй перших рокiв миру Кримському доводилося працювати на тлi безперервних змiн влади, вала величезну роботу з обробки його рукописiв. Пiд час Другої свiтової вiйни, опинившись на Заходi, вона утвердилася як самостiйний глибокий iсторик, автор капiтальної двотомної iсторiї України та iсторiї Української академiї наук довоєнного перiоду, написаних усупереч iдеологiчним установкам i фальсифiкацiям офiцiйної радянської iсторiографiї.

Становище Агатангела Кримського трохи полiпшилося з початком Другої світової вiйни, коли бiльшовицьке керiвництво вирiшило використати його авторитет для посилення впливу на захiдноукраїнську iнтелiгенцiю. Пiсля окупацiї Захiдної України радянськими вiйськами восени 1939 року Кримський виїхав у добре йому знайомий Львiв, де взяв дiяльну участь в органiзацiї укра-їнських наукових установ. У сiчнi 1941 р. в державі урочисто вiд-значали ювiлей ученого, його нагородили орденом Ленiна.

Після нападу Німеччини на СРСР життя Агатангела Юхимовича рiз-ко змiнилося. У липнi 1941 р. вiн потрапив до списку неблагонадiйних, був заарештований i без су-ду та слiдства вiдправлений у табiр до Кустанайської області. Перед загрозою фашистської навали спiвробiтники НКВД не знайшли собі достойнішого заняття, нiж вiдправити на вірну загибель майже слiпого вченого зі світовим ім’ям. У таборi пiд Кустанаєм 25 сiчня 1942 р. він і загинув.

У повоєннi десятилiття про Агатангела Кримського згадували дуже рідко. Нині його iм’ям названо створений у системi НАН України Iнститут сходознавства. Проте величезна спадщина вченого все ще потребує глибокого й ретельного вивчення.